Written by 7:23 am चला इंग्रजी शिकूया (मराठीतून)

चला इंग्रजी शिकूया – दिवस ९ वा

Spoken English Day - 9

[ This / That ] [ These / Those ]

This   –     जवळ असलेल्या वस्तू, व्यक्ती किंवा प्राणी दाखविण्यासाठी एकवचनी रूप वापरावे.
उदा.            १.   हे माझे घर आहे.           – This is my house.
                   २. हा कुत्रा आहे.                  – This is a dog.

That  –      दूर असलेली व्यक्ती, प्राणी किंवा वस्तू दाखविण्यासाठी एकवचनी रूप वापरावे.
उदा.            १.   ते माझे घर आहे.           – That is my house.
                   २. तो कुत्रा आहे.                  – That is a dog.

Thses –     जवळ असलेल्या वस्तू, प्राणी, व्यक्ती यासाठी परंतु अनेकवचनीसाठी वापरावे.
उदा.            १.   हे सर्व माझे मित्र आहेत.     – These are all my friends.
                   २. हे सर्व माझे विद्यार्थी आहेत.   – These are all my students.

Those       दूर असलेल्या वस्तू, प्राणी, व्यक्ती परंतु अनेकवचनीसाठी हे  वापरावे.
उदा.            १.  ते सर्व माझे विद्यार्थी आहेत.- Those are all my students.
                   २. ते सर्व माझे मित्र आहेत.     – Those are all my friends.

                मराठी                                                                English

१.       हा रमेश आहे.                                 1.     This is Ramesh.             

२.       हे माझे मित्र आहेत.                         2.     These are my friends.

३.       तो रमेश आहे.                                 3.      That is Ramesh.

४.       ते माझे मित्र आहेत.                         4.     Those are my friends.

५.       हि गाय आहे.                                    5.     This is a cow.

६.       ती गाय आहे.                                   6.     That is a cow.

७.       हा पर्याय आहे.                                 7.     This is an option.                        

८.       तो पर्याय होता.                               8.     That was an option. 

९.       हे पर्याय आहेत.                              9.     These are options.

१०.   ते पर्याय होते.                                  10. Those were options.                        

 ११.   हि माझी मैत्रीण आहे.                      11. She is my friend.

१२.   हे सत्य आहे.                                   12. This is reality.

 १३.   हे माझे हितचिंतक आहेत.             13. These are my well wishers.

१४.   ते माझे हितचिंतक होते.                14. Those were my well wishers.

(Visited 271 times, 1 visits today)
Close