Written by 10:51 am Featured • 2 Comments

Std.11 Admission – Know CET Syllabus

Here is the information about CET exam, its syllabus , link etc

कोविड-१९ विषाणू संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर CBSE आणि ICSE प्रमाणं महाराष्ट्र बोर्डाच्या दहावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला. मात्र अकरावीचे प्रवेश कसे करायचे, असा प्रश्न शिक्षण विभागासमोर उभा राहिला होता. यासाठी शालेय शिक्षण विभागाकडून विविध पर्यायांची चाचपणी करण्यात आली व शेवटी अकरावीच्या प्रवेशासाठी वैकल्पिक सामायिक परीक्षा (सीईटी) होणार असल्याचे जाहीर केले.
इयत्ता १० वी पास व इयत्ता ११ वी साठी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थी मित्रांनो,
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे यांच्या वतीने अकरावी प्रवेशासाठी समाईक प्रवेश परीक्षा (CET 2021)  चे नियोजन केले आहे.

त्यासाठी त्या प्रवेश परीक्षेची तारीख, अर्ज भरण्याची मुदत, नियम व अटी, विषयानुसार गुण विभागणी, Syllabus, Registration link, Subjectwise Marks Weightage या सर्व बाबीं ब अधिक माहिती खालील नमूद केलेली आहे. 
CET अर्ज प्रक्रिया २६ जुलैपासून
राज्यातील दहावीच्या विद्यार्थ्यांचा निकाल शुक्रवारी जाहीर झाला. आता पुढचा टप्पा म्हणजेच इयत्ता अकरावीचे प्रवेश व अर्थातच सीईटी. सीईटीसाठी प्रक्रिया राज्य माध्यमिक मंडळाकडून सुरू करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील ठळक बाबी खालीलप्रमाणे आहेत-
1.२६ जुलै ते २ ऑगष्ट दरम्यान सीईटीसाठी अर्ज करता येणार आहे.
2.सीईटी पोर्टलची लिंक वेबसाइटवर देण्यात येईल.
3.विद्यार्थ्यांनी बैठक क्रमांक टाकणे अनिवार्य आहे.
4.त्यानंतर विद्यार्थ्यांना सीईटी द्यायची आहे की नाही, असे दोन पर्याय विचारले जातील.
5.विद्यार्थ्यांनी होय पर्याय जर निवडला तर त्यांना नोंदणी व पुढील कार्यवाही करायची आहे.
6.परीक्षा दिनांक- 21 August 2021 (वेळ- स.११.०० ते १.००)
7.परीक्षा ही ऑफलाइन पद्धतीने होईल.
8.परीक्षा केंद्रे लवकरच जाहीर करण्यात येतील.
9.सीईटी परीक्षा दहावीच्या अभ्यासक्रमावर आधारित असेल.
10.गणित, विज्ञान, इंग्रजी आणि समाजशास्त्र या चार विषयांमधील एकूण १०० प्रश्न परीक्षेला विचारले जातील.
11.१०० गुणांच्या या परीक्षेसाठी बहुपर्यायी प्रश्न असणार आहेत.
12.परीक्षा ही ओ.एम.आर. (Optical Mark Recognition) शिटवर घेण्यात येईल.
13.परीक्षेसाठी दोन तासांचा वेळ असेल.
14.यासाठी मंडळाकडून स्वतंत्र अभ्यासक्रम निर्गमित केला जाणार आहे.
15.निश्चितच हा अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांना पेलवणारा व सोप्या पद्धतीने मांडलेला असेल.
16.सीईटी परीक्षेतील गुणांच्या आधारे गुणवत्तेनुसार प्रवेश प्रक्रियेत प्राधान्य देण्यात येईल.
17.सीईटी दिलेल्या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशानंतर रिक्त जागी सीईटी न दिलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाईल.
18.हा प्रवेश त्यांच्या इयत्ता १० वीच्या गुणांच्या आधारे दिला जाईल.
परीक्षा शुल्क
इ. ११ वी प्रवेशासाठी सामाईक प्रवेश परीक्षा सन २०२१ साठी प्रविष्ट होणाऱ्या राज्य मंडळाच्या विद्यार्थ्यांना (सन २०२१ च्या नियमित परीक्षेला नोंदणी केलेल्या) परीक्षा शुल्क भरावे लागणार नाही.
मात्र सन २०२१ पूर्वी राज्यमंडळातून इ. १० वीची परीक्षा उत्तीर्ण/प्रविष्ट झालेले विद्यार्थी, C.B.S.E.,C.I.S.C.E., सर्व आंतरराष्ट्रीय मंडळे इत्यादी अन्य मंडळाच्या विद्यार्थ्यांना सामाईक प्रवेश परीक्षेसाठी मंडळाने विहित केल्याप्रमाणे प्रत्येकी रु.१७८/- शुल्क उपलब्ध करुन दिलेल्या पर्यायाद्वारे ऑनलाईन भरणे आवश्यक राहील. त्यासाठी Debit/Credit card/UPI/ Net Banking व तत्सम पर्याय उपलब्ध करुन दिले जातील, त्यापैकी एका पर्यांयाद्वारे शुल्क भरावे.
परीक्षेसाठी प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप, विषय, माध्यम व अभ्यासक्रम

अ.क्र.

विषयाचे नाव

गुण

१.

इंग्रजी (English)

२५

२.

गणित (भाग १ व भाग २) (Mathematics (Part 1 & Part 2))

२५

३.

विज्ञान आणि तंत्रज्ञान (भाग १ व भाग २) (Science & Technology – Part 1 & Part 2)

२५

४.

सामाजिक शास्त्रे (इतिहास व राज्यशास्त्र, भूगोल) (Social Science(History & Political Science, Geography))

२५

 

एकूण गुण

१००

इयत्ता ११ वी प्रवेशासंदर्भात सन २०२१ साठी समाईक प्रवेश परीक्षा - विषय निहाय घटक

1. English
I) Language Study

1. Compound Words18. Active Passive Voice
2. Word Chain19. Degree of comparison
3. Type of Sentences20. Modal Auxiliaries
4. Gerund / Participle / Infinitive21. Synonyms / Antonyms
5. Punctuation22. Prefix / Suffix
6. Homophone / Homograph23. Word formation
7. Spot the error24. Find the word class (Noun / Verb)
8. Correct Spelling25.Fill in the blanks by choosing the
9. Subject Verb Agreement      Correct phrase / Idiom / Maxim
10. Use of correct verb form26. Proverb and their meanings
11. Figure of speech27. Framing Questions
12. Co-ordinator / Subordinator28. Question Tag
13.Alphabetical order29. Not only ………….but also
14. Parts of speech30. No sooner ……………than
15. Direct Indirect Speech31. Transformation of sentences
16. Tense32. Clauses – Identify and state its kind
17. Word Register33. As soon as

II)  Non Textual Passage for comprehension 6 – 8 lines 

III) Poetic Devices

IV) Question based on writing skills

2. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान (Science And Technology)

(भाग १) (Part – 1)

१. गुरुत्वाकर्षण (Gravitation)
२. मूलद्रव्यांचे आवर्ती वर्गीकरणे (Periodic Classification of Elements)
३. रासायनिक अभिक्रिया व समीकरणे (Chemical Reaction and Equation)
४. विद्युतधारेचे परिणाम (Effect of Electric Current)
५. उष्णता (Heat)
६. प्रकाशाचे अपवर्तन (Refraction of light)
७. भिंगे व त्याचे उपयोग (Lenses) 
८. धातुविज्ञान (Metallurgy)
९. कार्बनी संयुगे (Carbon Compounds)
१०. अवकाश मोहिमा (Space Mission)

(भाग २) (Part – 2)
१. अनुवंशिकता व उत्क्रांती (Heredity and Evolution)
२. सजीवांतील जीवनप्रक्रिया भाग – १ (Life Processes in Living Organisms Part – 1)
३. सजीवांतील जीवनप्रक्रिया भाग – २ (Life Processes in Living Organisms Part – 2)
४. पर्यावरणीय व्यवस्थापन (Environmental Management)
५. हरित उर्जेच्या दिशेने (Towards Green Energy)
६. प्राण्यांचे वर्गीकरण (Animal Classification)
७. ओळख सूक्ष्मजीवशास्त्राची (Introduction to Microbiology) 
८. पेशीविज्ञान व जैवतंत्रज्ञान (Cell Biology and Biotechnology)
९. सामाजिक आरोग्य (Social Health)
१०. आपत्ती व्यवस्थापन (Disaster Management) 
 
३. गणित (Mathematics)
बीजगणित (भाग १) Algerbra (Part – 1)
१. दोन चलातील रेषीय समीकरणे 
२. वर्ग समीकरणे
३. अंकगणित श्रेढी
४. संभाव्यता 

भूमिती (भाग २) Geometry (Part – 2)
१. समरूपता (Similarity)
२. पायथागोरसचे प्रमेय (Pythagoras Theorem)
३. वर्तुळ (Circle)
४. निर्देशक भूमिती (Co-ordinate Geometry)
५. त्रिकोणमिती (Trigonometry)

४. सामाजिक शास्त्रे (इतिहास व राज्यशास्त्र, भूगोल)
    (Social Science) (History & Political Science, Geography)

इतिहास(History)
१. प्राचीन ते आधुनिक कालखंडातील इतिहासाचे चिकीत्सक समालोचन

    (Critical Summary of History from Ancient to Modern Period)
२. उपयोजित इतिहास (Applied History) 
३. प्रसार माध्यमे आणि इतिहास (Mass Media & History)
४. मनोरंजनाची माध्यमे आणि इतिहास (शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ साठी हा घटक (पाठ्यघटक – ६) वगळलेला आहे.) (Entertainment Media and History) (For Academic Year 2020-21 this unities omitted for evaluation) (Chapter – 6 Omitted)
५. कला, क्रीडा, साहित्यक्षेत्र आणि इतिहास  (शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ साठी हा घटक (पाठ्यघटक – ४) वगळलेला आहे.) (Arts, Sports, Literature and History) (For Academic Year 2020-21 this unities omitted for evaluation) (Chapter – 4 Omitted)
६. पर्यटन आणि इतिहास (Tourism and History) 
७. इतिहास व अन्य क्षेत्रे (History and Other Discipline)

राज्यशास्त्र (Political Science)
१. संविधानाची वाटचाल (Working of Constitution)
२. निवडणूक प्रक्रिया (The Electoral Process)

३. राजकीय पक्ष (राष्ट्रीय) (Political Parties(National))
४. राजकीय पक्ष (प्रादेशिक) (Political Parties(Regional))
५. सामाजिक व राजकीय चळवळी  (Social and Political Movements)

भूगोल – Geography 
१. स्थान व विचार (Location and Extent)

२. प्राकृतिक रचना व जलप्रणाली (Physiography and Drainage)
३. नैसर्गिक वनस्पती व प्राणी (Natural Vegetation and Wild Life)
४. अर्थव्यवस्था व व्यवसाय (Economy and Occupations)
५. पर्यटन वाहतूक व संदेशवहन (Tourism, Transportation and Communication)

Registration साठी खालील link वर click करा.

(Visited 1,476 times, 1 visits today)
Close